Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Human Resource Development Authority

Γραφείο Προγραμματισμού 
Planning Bureau

Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 
Office of the Commissioner for State Aid Control

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
Office of the Commissioner for Personal Data Prodection

Ελεγκτική Υπηρεσία 
Audit Office

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας 
Puplic Service Commission

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
Educational Service Commission

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Ε.Π.Α.) 
Commission for the Protection of Competition

'Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) 
Research Promotion Foundation

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 
Cyprus Productivity Centre (CPC)

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή 
Cyprus Olympic Committee

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών 
Cyprus Agricultural Payments Organisation

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας 
Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών 
Co-operative Societies/Supervision and Development Authority

Εφοριακό Συμβούλιο 
Tax Committee